PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH TÂN - Đồng hành cùng sức khỏe của bạn

Hóa sinh

HÓA SINH
TT
TT43/2013
DANH MỤC KỸ THUẬT
1
2
 
1
3
Định lượng Acid Uric
2
7
Định lượng Albumin
3
10
Đo hoạt độ Amylase
4
19
Đo hoạt độ ALT (GPT)
5
20
Đo hoạt độ AST (GOT)
6
25
Định lượng Bilirubin trực tiếp
7
26
Định lượng Bilirubin gián tiếp
8
27
Định lượng Bilirubin toàn phần
9
29
Định lượng Calci toàn phần
10
41
Định lượng Cholesterol toàn phần
11
45
Định lượng C-Peptid
12
50
Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity)
13
51
Định lượng Creatinin
14
75
Định lượng Glucose
15
76
Định lượng Globulin
16
77
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)
17
83
Định lượng HbA1C
18
84
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)
19
112
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol)
20
133
Định lượng Protein toàn phần
21
158
Định lượng Triglycerid
22
166
Định lượng Urê
23
173
Định tính Amphetamin (test nhanh)
24
175
Đo hoạt độ Amylase
25
176
Định lượng Axit Uric
26
179
Định tính beta hCG (test nhanh)
27
180
Định lượng Canxi
28
184
Định lượng Creatinin
29
187
Định lư­ợng Glucose
30
193
Định tính Opiate (test nhanh)
31
194
Định tính Morphin (test nhanh)
32
195
Định tính Codein (test nhanh)
33
196
Định tính Heroin (test nhanh)
34
201
Định lượng Protein
35
205
Định lượng Ure