PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH TÂN - Đồng hành cùng sức khỏe của bạn

Quản lý chất thải y tế

 A/ chất thải lây nhiễm bao gồm

1/  loại A: Là chất thải sắc nhọn bao gồm bơm kim tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, lưỡi dao mổ, đinh mổ, cưa, các ống tiêm , mảnh thuỷ tinh vỡ và các vật sắc nhọn khác.
2/  Loại B: Là nhóm chất thải rắn có nguy cơ lây nhiễm bao gồm chất thải bị thấm máu, thấm dịch sinh hoc của cơ thể và các chất thải phát sinh từ buồng bệnh.
3/  Loại C: Là chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phát sinh từ trong phòng xét nghiệm bao gồm bệnh phẩm và dụng cụ đựng bệnh phẩm, dính bệnh phẩm.
4/  Loại D: Chất thải giải phẫu bao gồm: Mô, bộ phận cơ thể người và xác ĐV làm thí nghiệm
 
B/  Chất thải nguy hại không lây nhiễm bao gồm:
a/ Hoá chất thải bỏ hoặc hoá chất có thành phần nguy hại.
b/ Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào.
c/ Thiết bị y tế bị vỡ,hỏng. Đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thuỷ ngân và các kim loại nặng
d/ Chất hàn răng ( amaigam ) thải bỏ
e/ Chất thải nguy hại khác theo quy định tại thông tư
     36/2015/tt-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015
 
C/ Chất thải y tế thông thường bao gồm:
a/ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong SH thường ngày của con người và chát thải ngoại cảnh trong cơ sở y tế.
b/ Chất thải rắn thông thường phát sinh từ cơ sở y tế không thuộc danh mục chất thải y tế nguy hại.
c/ Sản phẩm thải lỏng không nguy hại.
 
Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế
1/ Bao bì ( túi ), dụng cụ ( thùng, hộp can ) thiết bị lưu chứa chất thải phải có bửu tượng theo quy định
2/ Bao bì, dụng cụ chứa rác phải bảo đảm lưu, chứa an toàn chất thải. Có khả năng chống thấm, có kích thước phù hợp
    với lượng chất thải cần lưu chứa.
 
Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế
3/ Màu sắc của bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế có quy định như sau:
  
 a- Màu vàng đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm
 b- Màu xanh đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế thông thường.
 c- Màu trắng đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải tái chế.
 d- Màu đen đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm
 
NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI CHẤT THẢI Y TẾ
1/Chất thải y tế nguy hại hay thông thường đều phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh.
2/ Từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ, thiết bị theo đúng quy định
3/ Khi chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác hoặc ngược lại thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm


Vị trí bao bì, dụng cụ phân loại chất thải
a/ Mỗi khoa, phòng, bộ phận phải bố trí vị trí để đạt các bao bì dụng cụ phân loại chất thải y tế
b/ Vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại chất thaỉ y tế phải có hướng dẫn cách phân loại và thu gom chất thải.
 
Phân loại chất thải y tế
1/ Chất thải lây nhiễm sắc nhọn:
Đựng trong thùng hoặc hộp có màu vàng
2/ Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn:
Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi màu vàng.
3/ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao:
Đựng trong túi hay trong thùng có lót túi màu vàng.
4/ Chất thải giải phẫu
Đựng trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi màu vàng.
5/ Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn:
Đựng trong túi hoặc trong thùng có màu đen.
 
Phân loại chất thải y tế
5/ Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn:
Đựng trong túi hoặc trong thùng có màu đen.
6/ Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng:
Đựng trong thùng có nắp đậy kín màu đen
7/ Chất thải y tế thông thường không mục đích tái chế :
Đựng trong túi và thùng có lót túi màu xanh
8/ Chất thải y tế thông thường có mục đích tái chế:
Đựng tong túi và thùng có lót túi màu trắng.
 
NGUYÊN TẮC THU GOM CHẤT THẢI Y TẾ
Thu gom chất thải lây nhiễm
1/ Chất thải lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải của BV.
2/ Trong quá trình thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín, thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín.
3/ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm phải xử lý sơ bộ trước khi thu gom về nơi lưu giữ.
4/ Tần xuất thu gom ít nhất một lần trong ngày.
5/  Tránh vận chuyển chất thải ngang qua các khu vực chăm sóc bệnh và các khu vực sạch khác.
       
Thu gom chất thải không lây nhiễm
1/ Chất thải nguy hại không lây nhiễm được lưu gom lưu giữ riêng tại khu tại khu lưu giữ chất thải của BV   
2/ Thu gom chất hàn răng ( amaigam ) và thiết bị y tế bị vỡ có chứa thuỷ ngân phải chứa chất thải trong các hộp bằng nhựa  có nắp đậy không khả năng rò rỉ hay phát tán hơi thuỷ ngâ ra ngoài môi trường.
   
Thu gom chất thải y tế thông thường
Rác thải y tế thông thường  và rác thài y tế có mục đích tái chế thì thu gom riêng